Hindi na pinag-usig pa ang Kristiyanismo mula noong panahon ni Constantino.

pagdating at paglaganap ng islam-8

Pagdating at paglaganap ng islam Ifriends videochat xxx

Sa Kanyang buhay, ginanap ni Hesus ang mahigit sa tatlong daang (300) partikular na mga hula upang patunayan na Siya ang hinihintay na Mesiyas sa Lumang Tipan.

Ang Paglago ng Unang Iglesia Hindi nagtagal pagkatapos ng Pentecostes, ang pintuan ng Iglesia ay nabuksan para sa mga hindi Hudyo.

Ang pwersahang paganib ng mga pagano sa Kristiyanismo ang naging dahilan upang maging "Kristiyano" ang mga tao ng walang nangyaring tunay na pagbabago sa kanilang mga puso.

Dinala ng mga pagano ang kanilang mga idolo at ang kanilang paganong pamamaraan ng pagsamba sa loob mismo ng Kristiyanismo at dahil dito nagbago ang Kristiyanismo.

Upang bigyang kasiyahan ang mga pagano sa loob ng Kristiyanismo, pinahintulutan ang pagkakaroon ng mga rebulto o larawan, magarbong arkitektura, paglalakbay sa Jerusalem at mga itnuturing na "banal na lugar" at ang pananalangin at pagbibigay galang sa mga santo ay idinagdag sa pagsamba ng unang iglesia.

Sa panahong ito, ang ilang mga Krisityano ay pumupunta sa Roma, pinipiling mamuhay na hiwalay sa mga tao bilang mga monghe at ang pagbibinyag/pagbabawtismo sa mga bata ay sinimulang ituro na diumano ay nakapaglilinis ng orihinal na kasalanan.Ang Panggitnang mga Siglo (Middle Ages) Sa mga panahong ito, ang Katoliko Romano ay patuloy na naging makapangyarihan sa Europa, at inangkin ng Papa ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng antas ng buhay at sosyedad at namuhay na katulad ng mga hari.sa panahong ito, ang kasakiman at pagnanakaw sa kaban ng Simbahan ay normal na gawain lamang.Hindi ito nagustuhan ng iglesia sa Silangan (mga Griego) na nakabase naman sa Constantinople.Pinaghiwalay ng teolohiya, pulitika, pamamaraan ng pamamahala at -ng pagkakaiba sa lengguwahe, ito ang nagbigay daan sa tinatawag na "malaking pagkakaba-bahagi" (Great Schism) noong 1054 kung saan ang iglesia Romano Katoliko ("pangkalahatan") o Roman Catholic Church at ang Eastern Orthodox Church ay opisyal na naghiwalay at lubusang itinakwil ang isa't isa.Kaya nga, ang kasaysayan ng Kristiyanismo at ng iglesia ay isang bagay na mahalagang malaman. Tatlong libong tao ang tumugon sa sermon ni Pedro nang araw na iyon at nagpasyang sumunod kay Kristo.